HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THIỆN AN

 

Hội đồng nhân dân phường gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường, được quy định rõ tại (điều 61) Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (được sửa đổi bởi Khoản 19 Điều 2 Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019) quy định như sau: 

1.Trong lĩnh vực pháp luật:

Trong lĩnh vực pháp luật, Hội đồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường.

+Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

2.Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền:

Trong lĩnh vực xây dựng chính quyền, Hội đồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường.

+ Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân phường bầu.

+ Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phường và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

3.Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội:

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của phường trước khi trình Ủy ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. 

+ Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường.

+ Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

4.Trong hoạt động giám sát:

Trong hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân phường thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường;

+ Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình;

+ Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

 II. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân phường

1. Thường trực Hội đồng nhân dân phường gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

 2. Hội đồng nhân dân phường thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân phường gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân phường do Hội đồng nhân dân phường quyết định. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân phường hoạt động kiêm nhiệm.

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

  1. Đồng chí Nguyễn Huy Chín – Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
  2. Đồng chí Phạm Văn Hùng – UVBCH đảng ủy – Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG  KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

          * Ban pháp chế

          1. Đồng chí Phan Bá Luân - CT UBMTTQVN phường                  Trưởng ban

          2. Đồng chí Lê Anh Thân - Trưởng ban MT TDP 5

          3. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu - Bí thư chi bộ TDP 6

          4. Đồng chí Cao Văn Hương - Tổ trưởng TDP 4

          5. Đồng chí Đinh Việt Hồng - Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP 3

          * Ban kinh tế - xã hội

          1. Đồng chí Nguyễn Giang Nam - CT hội nông dân phường          Trưởng ban

          2. Đồng chí Bùi Thị Thoan - CT hội phụ nữ phường

          3. Đồng chí Võ Đình Sơn - Tổ trưởng TDP Đồng Tiến

          4. Đồng chí Huỳnh Kim Long - Tổ trưởng TDP 2

          5. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tổ phó TDP 1