• Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
  • 01/2023/TT-VPCP
  • Văn phòng Chính phủ
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm: Trần Văn Sơn
  • 05/04/2023
  • Thông tư
  • Cải cách hành chính
  • Tải về